PersianSeven Forums

PersianSeven Forums (http://forum.persianseven.ir/)
-   مهندسی روباتیک, برق و مکانیک (http://forum.persianseven.ir/f49.html)
-   -   ماشين هاي فرز كپي تراش (http://forum.persianseven.ir/t107916.html)

86440 05-29-2010 05:49 PM

ماشين هاي فرز كپي تراش
 
مقدمه:
فرزکاري عملي است که به وسيله حرکت دوراني تيغه فرز که در روي محور ماشين بسته شده است صفحات مختلفي را با روشهاي پيشرفته تري نسبت به ساير ماشين هاي افزار مي تراشد در فرزکاري نکته اي که قابل توجه مي باشد کيفيت سطح تراشيده شده بستگي به روشهاي فرزکاري دارد که عموماً به ۲ روش کلي انجام مي پذيرد که عبارتند از:
الف: فرزکاري با محيط تيغه فرز
ب: فرزکاري با پيشاني تيغه فرز
در صنايع توليدي هنگامي که هدف براده برداري به وسيله تيغه فرزها باشد استفاده از انواع ماشين هاي فرز معمولي مانند افقي-عمودي و يونيورسال از راندمان و بهره وري خوبي برخوردار نمي باشد و زمان ساخت قطعات کار نسبتاً بالا است و يا آنکه ابعاد و شکل کار ايجاب مي کند که براي ساخت آن از ماشين هاي فرز بخصوصي استفاده شود، لذا براي نيل به اهداف فوق طراحان را بر آن داشت که ماشين هاي فرز جديدي را طراحي نمايند که اين ماشين ها امروز به نام ماشين هاي فرز اختصاصي معروفند که در اين مبحث به سه دسته مهم آن مي پردازم.
الف) ماشين هاي فرز کپي تراش
ب) ماشين هاي فرز پانتوگراف
ج) ماشين فرز اتوماتيک
الف:ماشين هاي فرز کپي تراش :
ماشين هاي فرز کپي در دو نوع دو بعدي و سه بعدي مي باشند که مي توان آنها را فرزهاي الگو تراش يا شابلن تراش (در مورد انواع دو بعدي) هم ناميد، دسته اي پرمصرف از ماشين هاي فرز اختصاصي به ويژه براي کاربردهاي قالب سازي را تشکيل مي دهند و اصولاً بسته به اينکه کپي سازي در صفحه( دوبعدي) يا در فضا (سه بعدي) از نظر تجسمات هندسي بخواهد صورت گيرد برايشان تقسيم بندي به وجود آورد و فرزهاي ساخته شده هم به همان اسم ناميده مي شوند؛ البته با اين ماشين ها امکان کپي کردن مقاطع دو بعدي و سه بعدي داخلي و خارجي نيز فراهم مي باشد.
در ماشين هاي کپي نمونه کار اصلي که قبلاً به طور دقيق و مسلماً با صرف وقت و هزينه زياد توسط کارگر ماهر ساخته شده است به ميز ماشين بسته مي شود و در طرف ديگر ميز ماده خامي که هدف به وجود آوردن کاري مشابه به نمونه اصلي است به ميز ماشين محکم مي گردد و تمام حرکاتي را که ميله جستجوگر يا کاوشگر² ناميده مي شود وگاهي اوقات مي توانيم آن را «ميله رسام يا رسم کننده» ³هم بناميم انجام مي دهد، عيناً به ابزار براده برداري که اغلب به فرم فرزهاي انگشتي يا دنباله دار است با روشهاي هيدروليکي،مکانيکي،الکتريک ي،الکترونيکي،نوري و ... منتقل مي سازد در سيستم هاي مختلف کپي تراشي يک خصوصيت مشترک وجود دارد و آن اين است که سيستم کپي تراشي اگر داراي هر يک از انواع سيستم هاي نامبرده فوق باشد، همواره نوک ميله جستجوگر يا رسام با الگوي مربوطه در تماس است نسبت تشابه ابعاد کار در حالت ساخت و نمونه اصلي ساخته شده قبلي ۱:۱ مي باشد و در مواردي هم امکان به وجود آوردن نسبت هاي متشابه ديگر فراهم مي باشد و به عنوان مثال با دستگاه هاي مشابه نگار مکانيکي (پانتوگراف) که در ادامه در مورد آن توضيح خواهم داد به منظور فوق مي رسند.
در ماشين هاي کپي براي انجام دادن کار و تأمين حرکات تناوبي و اتوماتيک ماشين از فرمان ها استفاده مي گردد که اين فرمان ها به کمک يکي از عوامل ذيل يا ترکيبي از آنها انجام مي پذيرد.
۱) مکانيکي
۲) هيدروليکي
۳) پنوماتيکي
۴) الکتريکي
۵ (نوري
شکل الف- ١ نماي حقيقي ناحيه پروفيل تراشي با يک نوع ماشين فرز کپي را نشان مي دهد.
شکل الف- ١


شکل الف- ٢ نمايش شماتيک اساس فرزهاي کپي براساس کپي مکانيکي را نشان مي دهد.

شکل الف- ٢


روشهاي متداول براي کپي کردن سه بعدي
اصولاً اشکال سه بعدي بر همان اساس روش کپيه دو بعدي مشابه سازي مي شوند با اين تفاوت که در روش دو بعدي از شابلن هاي تخت يا مسطح بهره گيري مي کنند و حال آنکه در اين حالت مدل سه بعدي اصلي جهت کپي کردن در ماشين قرار مي گيرد ما شين هاي کپي سه بعدي اغلب با روش هيدرومکانيکي و يا الکترومکانيکي عمل مي کنند و مي بايست باردهي براي ابزارهاي براده برداريشان در امتداد سه محور متعامد يا عمود به هم انجام گيرد و براي اين منظور سيستم هاي زير در کپي سازي هاي سه بعدي بکار گرفته مي شوند:
(۱)- روشي که مدل و کار هر دو در امتداد خطوط راست حرکت مي کنند.
(۲)- روشي که مدل و کار هر دو مي چرخند.
(۳)- روشي که مدل مي چرخد و قطعه کار در امتداد خطوط راست حرکت مي کند.
(۴)- روشي که مدل در امتداد خطوط راست حرکت مي کند و کار مي چرخد.

شکل الف- ۳ نشان دهنده کپي سازي سه بعدي با روش(۱) مي باشد.


شکل الف- ۳
مدل، بالاي قطعه کار قرار گرفته و در تماس با ميله پي گير يا جستجوگر مي باشد و در کپي سه بعدي ميز ماشين در جهت فلش هاي A به حرکت در مي آيد و با حرکات همزمان محور اصلي منتهي به فرز انگشتي و ميله متکي به مدل بعد طولي و در جهت فلش هاي B بعد عرضي يا عمق براده و بالاخره در جهت فلش هاي C بعد ارتفاعي طي مي شوند و با چندين مرتبه به حرکت در آوردن سه سوپرت باردهي ماشين، قطعه کاري با مقياس از مدل مفروض ساخته و يا کپي مي گردد .
تقسيم بندي فرز کپي بر مبناي« اساس انتقال حرکات»
فرز کاري هاي کپي سازي از لحاظ نحوه رسانيدن حرکات لازمه به محور ابزار براده برداريشان نيز مي توانند رده بندي شوند و معمولاً آنها را در دو گروه متمايز زير مورد بررسي قرار مي دهند:
۱- فرزکاري کپي مستقيم (بي واسطه): که در ماشين هاي فرز کپي مجهز شده به اين طريق عمل کپي سازي مستقيماً صورت مي گيرد و براي اين منظور از روش مکانيکي مانند (شکل الف- ۴) با استفاده از ميله يا غلطک در تماس دائم با شابلن، بهره گيري کرده و در ارتباط مستقيم با آن، فرز انگشتي يا ابزاري مشابه آن، حرکاتي نظير به نظير انجام مي دهد. در روش مستقيم تماس بين پين فرمان و شابلن به وسيله نيروي وزن يک وزنه يا فنر و يا فشاري که با روشي متناسب به وجود مي آيد امکان پذير است. شکل الف- ۴ نشان دهنده فرزکاري کپي مستقيم مي باشد.شکل الف- ۴
۲- فرز کاري کپي غير مستقيم (با واسطه): در شرايطي که ماشين فرز کپي اساس انتقال حرکات جستجوگرش به ابزار براده برداري با روش غير مستقيم يا با واسطه مبتني باشد، قيمت احساس کننده که در واقع همان جستجوگر مي باشد، بازهم به فرم ميله اي شکل يا شبيه به غلطک خواهد بود که با مدل يا شابلن تماس پيدا کرده و يا در اصطلاح کپي کاري،آن را حس مي کند و موجب رسانيدن حرکت از طريق يک سيستم کنترل تقويت شونده به ابزار فرزکاري مي گردد. بنابراين عضو حساس سيستم کپي فقط کاربردش براي صدور فرامين به عضو محرک ماشين ابزار خواهد بود که سبب تحرک: ميز، لغزنده ها و ساير واحدهاي ماشيني که بر روي آن نصب گرديده است، بشود. شکل الف- ۵ نشان دهنده سيستم کنترل کپي هيدروليکي يک ماشين فرز به صورت شماتيکي مي باشد؛ که اصولاً عملکرد آن در مبحث فرامين هيدروليکي مورد بحث قرار گرفته است.
اجزاء روي شکل عبارتند از:
۱-سوپاپ يا شير کنترل. ۲-ميله جستجوگر. ۳-شابلن يا مدل. ۴- فرز انگشتي يا ابزار ماشين فرز. ۵- قطع کار.
St سرعت بار کپي کاري Si سرعت بار ورودي


شکل الف- ۵

مورد استفاده ماشينهاي فرز کپي
اغلب کارهاي پيچيده و مشکل را که امکان انجام آنها با ساير ماشين هاي فرز معمولي نيست و يا زمان بيشتري خواهد گرفت با ماشين هاي فرز کپي مي تراشند. کارهايي که مي توان انجام داد عبارتند از:
قالب هاي خم کاري، قالب هاي کششي، نمونه هاي ريخته شده، قالب هاي ريخته گري، انواع قالب هاي پلاستيکي، پروانه هواپيما(ملخ هواپيما)، انواع پره هاي توربين هاي بخار. براي استفاده هر چه بيشتر اين نوع ماشين ها را در مدل هاي متفاوت و معيني به صورت استاندارد ساخته و در بازار کار موجود است. از طرف ديگر براي تراش انواع کارهاي مختلف و يا تراش قطعاتي از يک نمونه مدل هاي مخصوصي طراحي شده اند. ماشين هاي فرز کپي که معمولاً داراي دو و يا سه محور هستند، محورها به صورت افقي يا عمودي قرار گرفته اند. در ماشين هاي چند محوري مي توان چندين قطعه يکسان را به طور هم زمان فرز کاري نمود.
شکل الف- ۶: ماشين فرز عمودي کپي تراش

براي کارهاي سنگين و بزرگ ماشين هاي فرز کپي بزرگ نيز در نظر گرفته اند که با دستگاه هاي تلويزيوني مدار بسته مجهز شده اند در اين نوع ماشين ها فرزکار مي تواند عمل فرزکاري را با يک موقعيت و حالت سهل تري کنترل نمايد.
سيستم هاي کنترل کننده در اين نوع ماشين ها تاکنون به صورت کپي مکانيکي طرح ريزي شده اند علاوه بر آن نيز به صورت مختلف ديگري از قبيل الکترومکانيکال و يا سرومکانيزم هيدروليکي و يا ترکيبات متعدد ديگري ساخته و در دسترس مي باشد. اصولاً در ماشين هاي کوچک که بيشتر براي حکاکي و يا گراور سازي و يا فرزکاري صفحات پيچيده کوچک که نمونه آنها قبلاً تهيه شده مورد استفاده قرار مي گيرد سرو مکانيزم مکانيکي بکار مي برند.
ب : ماشين هاي فرز پانتوگراف
در ماشين هاي پانتوگراف مواردي که از اهميت خاصي برخوردار است جنس ميله هاي پانتوگراف است که بايد داراي انعطاف پذيري خوبي باشد و در برابر کج شدن و انحراف مقاوم باشد همچنين ميزان سختي و تيزي نوک قلم لمس کننده از اهميت زيادي برخوردار است و دامنه درجه حرارتي محيطي سايتي که اين ماشين ها داخل آن قرار دارند درحدود ٥٠-٠ مي باشد و ميزان رطوبت مي تواند بيشتر از % ١٠٠ باشد.پس بنابراين هوايي که انتظار مي رود بنا به خيلي خشک باشد و همچنين اين ماشين ها در مناطق گرمسيري براحتي کار مي کنند بدون آنکه هيچ مشکلي و تأثيري روي تجهيزات داشته باشند .
ماشين هاي فرز مجهز شده به دستگاه پانتوگراف يا مشابه نگار براي کپي سازي شکل هاي نامنظم، شابلن ها و يا اشکال غير هندسي مدل ها بر روي قطعات کار مورد استعمال دارند آن ها، هم در کارهاي توليدي و همچنين در قالب سازي هاي گوناگون به کار گرفته مي شوند. يک ماشين پانتوگراف توانايي عمل کپي کردن با مقياس۱:۱ يعني با همان اندازه اصلي را دارد و نيز قادر است نمونه هايي بزرگتر و يا کوچکتر از اندازه واقعي را مشابه نگاري کند که مسلماً اين امر وابستگي به ابعاد يا ظرفيت ماشين فرز و مشخصات خود دستگاه پانتوگراف نصب شده بر روي ماشين، خواهد داشت و حتي در مواردي اين اشل يا مقياس امکان دارد به ۴۰۰: ۱هم برسد.
شابلن هايي که در دستگاه هاي مشابه نگار به کار برده مي شوند معمولاً از ورقهاي فلزي ساخته مي شوند ولي مدل هاي اصلي، اکثراً از موادي که کار کردن بر رويشان نسبتاً آسان باشد ساخته شده که ممکن است از چوب و يا گچ متناسب باشند.
پانتوگراف مکانيزمي است که عموماً تشکيل شده است از چهار ميله لولا شده بهم، که شکلي مانند متوازي الاضلاع را به وجود آورده باشند و ميله هاي مزبور داراي حرکت لولائي خواهند بود. ميله هاي مورد بحث با اندازه اي متناسب در ساختمان پانتوگراف پيش بيني شده اند.
حرکت نقطه اي بر روي يکي از ميله هاي دستگاه پانتوگراف، در امتداد مسير و سطحي موازي نسبت به مکانيزم، باعث مي شود که نقطه ديگري بر روي بازوي مشابه نگار از راهي همانند آن عبور کرده و از آن تبعيت نمايد که امکان دارد اين تناسب حرکات کوچکتر و يا بزرگتر از اندازه اصلي باشد. ماشينهاي پانتوگراف در انواع دو بعدي و سه بعدي ساخته مي شوند.
ماشين پانتوگراف دو بعدي را براي حک کردن يا کندن حروف ، اعداد، و ساير طراحي ها روي سطوح مستوي يا منحني به کار برده مي شود و نيز از آنها براي تقليد کردن يا مشابه سازي قطعات با شکلهاي هندسي نامعين و معمولاً کوچک بهره گيري مي نمايند. پانتوگراف سه بعدي توانائي انجام تمامي کارهاي فوق الذکر را داراست و قادر است کپي سازي مدل هاي گوناگون را خيلي راحت تر در امتدادهاي سه بعدي اجراء کند.
شکل ب- ۱نشان دهنده يک نمونه ماشين پانتوگراف سه بعديست، که ذاتاً از يک ماشين فرز ستوني، نوع زانوئي به وجود آمده و با نصب شدن دستگاه پانتوگراف بر روي آن نظير يک ماشين فرز عمودي با فرز انگشتي يا دنباله دار عمل کرده و ميله نمونه سازي و کپي نگهدار در آن، يکي شده اند.
پانتوگراف ميله اي رسام يا ترسيم کننده را با خود حمل مي کند و انتهاي قسمت رابط آن مي تواند با دست به حرکت در آيد و از مسيرهاي دلخواه عبور کند، از محيط شابلن ها گذشته و يا در پيرامون مرئي مدل هاي بسته شده به ميز ماشين( ميز کوچک سمت راست) (شکل ب-۱) وادار به تحرک شود.
در سوي ديگر حلقه اتصال پانتوگراف با خود فرزي انگشتي را همراهي مي کند که از مسيرهاي مشابهي با نسبت تشابه تنظيم شده از محيط يا بالاي قطعه کار در حال ساخت خواهد گذشت.
کار به ميز اصلي ماشين محکم شده است و ميله نمونه سازي براي انتقال حرکات در امتداد قائم از طرف رسام به کار، مورد استعمال خواهد داشت و اين کاربرد در صورتي است که مشابه نگاري با پانتوگراف سه بعدي انجام گرفته باشد و حال آنکه در شرايطي که از پانتوگراف دو بعدي استفاده کنند به وجود چنين ميله اي نياز نخواهند داشت.
فرم دادن به قالب هاي بزرگ، مثلاً براي قسمت هاي مختلفي از بدنه اتومبيل ها، مانند: سقف، درب ها، گل گيرها و غيره که ساختن نمونه اي با اندازه اصلي در ابتداي کار بسيار مشکل است به وسيله بکار گيري پانتوگراف خيلي تسهيل خواهد شد، بدين معني که ابتدا قطعه اي کوچک، همانند قالب مورد نظر را دقيقاً شکل مي دهند و اصلاحات لازمه را بر روي آن به عمل آورده و آنگاه بر روي ماشين فرز پانتوگراف با ابعاد بزرگ قرار داده و مقياس را طوري تنظيم مي کنند که قالبي با اندازه مطلوب ساخته شود.
همواره بايستي براي به وجود آمدن دقت کافي در مشابه نگاري و متعاقب آن مشابه سازي در ماشين هاي تشريح شده در قسمت بالا تماس رسام با شابلن يا مدل اطمينان بخش و بدون ارتعاش باشد.شکل ب- ۱

ج : ماشين هاي فرز اتوماتيک
مشخصات دستگاه هاي توليدي خودکار واژه خوکار يا اتوماتيک شدن به مفهوم خود عمل کردن و يا خود تنظيم شدن مي تواند تعبير و تفسير و معني شود و در حال حاضر به ماشين هاي يا تجهيزات توليدي و يا سيستمي اتوماتيک گفته مي شود که بدون کنترل شدن و يا تنظيم گرديدن توسط متصديان آن عمل کنند و عموما مشخصات زير را خواهند داشت:
۱ - آنها با کمک مختصري که انسان در مورد کارشان اعمال مي نمايد و يا بدون آن انجام وظيفه
مي کنند.
۲- آنها تنظيمات اصلاح کننده ضروري را حس کرده و نمايان مي سازند.
۳- آنها تنظيمات اصلاحي يا تصحيح کننده را به کمک انسان و يا بدون نياز به چنين مساعدتي بجا
مي آورند.
تصور کلي از سيستم هاي توليدي تمام اتوماتيک آن است که عملياتي نظير: توليد، بازرسي، مونتاژ، آزمايش و بسته بندي شدن را در شرايطي که به نيروي انساني و مراقبت هايش احتياج چنداني نداشته باشند به اتمام رسانيده و باعث مي شوند خط توليدي به شکل جريان مداومي ادامه يابد.
با توضيحاتي که فوقاً بيان شد اينک مشخص مي شود که تفاوت هاي فاحش يک ماشين فلز تراشي معمولي و نيمه اتوماتيک و تمام اتوماتيک در عمليات ماشين کاري از چه نقطه نظرهايي مي تواند باشد.
تقسيم بندي انواع ماشين هاي فرز اتوماتيک
اين گروه از ماشين هاي ابزار اختصاصي هم مشابه ساير ماشين آلات فلز تراشي داراي انواع گوناگوني مي باشند و در سطور زير فقط نمونه اي از آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم:
ماشين هاي فرز اتوماتيک با غلطک هاي مغناطيسي کنترل کننده:
(شکل ب- ۲) نمونه اي از اين نوع ماشين هاي فرز ويژه را به صورتي شماتيکي و دياگرامي نشان مي دهد که با غلطک هاي مغناطيسي کنترل مي گردد که اين جزءدستگاه ، به عنوان يک رسام احساس کننده يا عضو حساس عمل مي نمايد و همواره مجذوب و چسبيده به شابلني است که در حين عمليات از آن تبعيت خواهد کرد.
بنابراين سيلندرهاي کنترل کننده باردهي ماشين، به نوبه خود تابع آن محسوب مي گردند. غلطک هاي مغناطيسي به وسيله مکانيزم بار( قسمت ۲از روي شکل) چرخانيده مي شود و بدون لغزش بر روي محيط مرئي شابلن(۳) که به کشوي لغزنده اي محکم شده است مي غلطد.
به هنگام حرکت کردن در جهتي که با فلش S1مشخص شده، فرامين صادره از طرف غلطک مغناطيسي، بار طولي سيستم رانش هيدروليکي را سبب گرديده و موجب تحرک ابزار فرز کاري که در اينجا فرز دنباله دار يا انگشتي است در همان جهت مي گردد.
در موقع به حرکت در آمدن در راستاي فلش S2 ، غلطک مغناطيسي، فرامين به کار افتادن بار عرضي سيستم هيدروليکي مرتبط به ابزار ماشينکاري صدور يافته ود ر نتيجه فرز انگشتي را مطابق جهت مربوطه به رانش وا مي دارد.
بعضي از ماشين هاي فرز اتوماتيک، مشابه سازي را مستقيما و خودکار از روي نقشه کاري که با مرکب هاي پر رنگ و مخصوصي ترسيم شده است انجام مي دهئد که در واقع اين نقشه کارها به منزله شابلن بر ايشان محسوب مي گردد و شکل ب -۲ نمونه اي از آنها به شمار مي رود و در اين روش خطوط محيطي نقشه کار با سلول هاي فتو الکتريک خوانده مي شوند .
اجزاء روي شکل عبارتند از:
۱-قطعه کار. ۲-ميله دوار مرتبط به غلطک مغناطيسي. ۲-شابلن.
S1 ها :جهت باردهي طولي S2ها : جهت باردهي عرضي

(شکل ب- ۲)

ضميمه:
شکل الف: اين ماشين يک نوع فرز پانتوگراف است که براي ايجاد نقش و نگار روي ورق ها ، شمش ها ، صفحات و تختال ها به کار برده مي شود و همچنين فرزکاري با عمق کم روي پلاستيک ها و لاستيک ها را انجام مي دهد.

شکل ب: اين ماشين فرز حکاکي با سيستم CNC مي باشد که داراي ساختمان بسيار محکم و تعداد دور اسپيندل آن درحدود rpm24000 مي باشد که عموما براي حکاکي روي فولاد ، آلومينيوم ، مس و سنگ کاربرد دارد .شکل ج:اين ماشين يک نوع فرز CNC است که براي توليد قطعات استاندارد جهت آزمايشگاه ها در مورد تست هاي کششي و فشاري و ... مورد استفاده قرار مي گيرد و با اين تجهيز مي توان مواد پليمري سخت مانند پلي اتيلن ، پلي پروپيلن ، نايلون ، پلي استر و ... و همچنين ديگر مواد نيمه سخت غير پليمري مانندچوب ، آلومينيوم و برنج را فرزکاري نمود.شکل د:ماشين فرز پانتوگراف سه بعدي با سيستم فرمان هيدروليکي


شکل ه: ماشين فرز کپي چهار محوره مجهز به سيستم کپي هيدروليکي


شکل و:يک نوع ماشين فرز کپي مجهز به سيستم هيدروليکي
شکل ز: ماشين فرز کپي CNC


شکل ح:ماشين فرز پانتوگراف سه بعدي با سيستم فرمان هيدروليکي

فهرست اشکال:

شکل الف- ١: نماي حقيقي ناحيه پروفيل تراشي با يک نوع ماشين فرز کپي............................................ .................................................. ..۵
شکل الف- ٢: نمايش شماتيک اساس فرزهاي کپي براساس کپي مکانيکي.................................... .................................................. ..............۵
شکل الف- ۳: نشان دهنده کپي سازي سه بعدي با روشي که مدل و کار هر دو در امتداد خطوط راست حرکت مي کنند..............۶
شکل الف- ۴: فرزکاري کپي مستقيم (بي واسطه)....................................... .................................................. .................................................. .....۷
شکل الف- ۵ : فرز کاري کپي غير مستقيم (با واسطه)....................................... .................................................. ...............................................۸
شکل الف- ۶: ماشين فرز عمودي کپي تراش.......................................... .................................................. .................................................. ...........۹
شکل ب- ۱:نشان دهنده يک نمونه ماشين پانتوگراف سه بعدي.......................................... .................................................. ........................۱۳
شکل ب- ۲:نمونه ای از ماشين هاي فرز اتوماتيک با غلطک هاي مغناطيسي کنترل کننده به صورت شماتيک و دياگرام..............۱۵
شکل الف:يک نوع ماشين فرز پانتوگراف براي ايجاد نقش و نگار روي ورق ها ، شمش ها و غيره.......................................... .................۱۶
شکل ب: ماشين فرز حکاکي با سيستم CNC .................................................. .................................................. ..............................................۱۶
شکل ج: يک نوع ماشين فرز CNC براي توليد قطعات استاندارد جهت آزمايشگاه ها در مورد تستهاي کششي و فشاري و غيره..۱۷
شکل د:ماشين فرز پانتوگراف سه بعدي با سيستم فرمان هيدروليکي................................ .................................................. .........................۱۷
شکل ه: ماشين فرز کپي چهار محوره مجهز به سيستم کپي هيدروليکي................................ .................................................. ...................۱۸
شکل و:يک نوع ماشين فرز کپي مجهز به سيستم هيدروليکي................................ .................................................. .....................................۱۸
شکل ز: ماشين فرز کپي CNC .................................................. .................................................. .................................................. ....................۱۹
شکل ح:ماشين فرز پانتوگراف سه بعدي با سيستم فرمان هيدروليکي................................ .................................................. ......................۱۹

فهرست منابع و مآخذ:

کتاب ماشين هاي افزار / جلد دوم / مهندس ابراهيم صادقي/انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران
کتاب درس فني سال چهارم هنرستان
سايت اينترنتي [تنها اعضای سايت ميتوانند لينکها را مشاهده كنند برای عضويت در سايت اينجا كليک كنيد]
سايت اينترنتي [تنها اعضای سايت ميتوانند لينکها را مشاهده كنند برای عضويت در سايت اينجا كليک كنيد]

حاج علی 07-27-2010 02:45 PM

سلام داداش من قرار بود که یه تحقیق در مورد این موضوی که شما در نوشتی تهیه کنم ولی هرچی گشتم عکسی برای تحقیقم پیدا نکردم
حالا هم که تو سایته شما امدم و عضو شدم هر کار که می کنم عکسی رو نمی بینم
اگه میشه آدرس دقیق این عکس ها رو بدی ممنوم میشم

Hamed Hamishe Abi 07-27-2010 09:39 PM

نقل قول:

نوشته اصلی بوسیله حاج علی (پست 486133)
سلام داداش من قرار بود که یه تحقیق در مورد این موضوی که شما در نوشتی تهیه کنم ولی هرچی گشتم عکسی برای تحقیقم پیدا نکردم
حالا هم که تو سایته شما امدم و عضو شدم هر کار که می کنم عکسی رو نمی بینم
اگه میشه آدرس دقیق این عکس ها رو بدی ممنوم میشم

مقدمه وشرح ماشینهای فرز
مقدمه
دستگاه فرز یکی از ماشین های ابزاراست و در ماشین کاری بکار می‌رود.
این دستگاه ظاهری شبیه درل‌های میزی دارد با این تفاوت که داری حد اقل سه محور حرکتی میز می‌باشد (x y z) .
ابزار برنده این دستگاه را تیغ فرز نامند. برخی کارهایی را که میتوان روی این دستگاه انجام داد :
  • صفحه تراش
  • شیار در آوردن
  • برش
  • کنار تراشی
  • چرخدنده تراشی
  • چرخ دنده مارپیچ تراشی
  • کارهای کپیه بوسیله ماشین فرز کپی
  • فرم تراشی بوسیله تیغ فرز فرم.
شرح ماشین های فرز :
فرایند فرز کاری:
اگر به اطراف خود نگاه کنید قطعات و اجسام مختلف می بینید. این قطعات از خودکار و خودنویس گرفته تا چکش و قلم و سوهان با یکی از روش های بدون براده برداری یا با براده برداری ساخته شده اند.
امر براده برداری به وسیله دست یا ماشین انجام می گیرد.
براده برداری ماشینی- ماشین های براده برداری یا حرکت خطی دارند،مانند صفحه تراش ،اره لنگ ،خان کشی و غیره ، یا دارای حرکت

دورانی هستندکه اکثر دستگاههای براده برداری به این صورت ساخته شده اند.ماشین های برده برداری با حرکت دورانی به دو صورت کار می کنند:
الف) قطعه کار دارای حرکت دورانی و ابزارهای حرکت خطی است مانند دستگاههای تراش
ب)
قطعه کار ثابت بوده یا دارای حرکت خطی است اما ابزار براده برداری دارای حرکت دورانی است که اساس کار ماشین هایفرز بر این مبنا است .
شکل الف
[تنها اعضای سايت ميتوانند لينکها را مشاهده كنند برای عضويت در سايت اينجا كليک كنيد]
شکل ب
[تنها اعضای سايت ميتوانند لينکها را مشاهده كنند برای عضويت در سايت اينجا كليک كنيد]
اینم یه عکس دیگه :

[تنها اعضای سايت ميتوانند لينکها را مشاهده كنند برای عضويت در سايت اينجا كليک كنيد]

حاج علی 07-28-2010 02:30 AM

آقا من که فکم افتاد اولش که داشتم این سایتو می گشتم فکر نمی کردم یه چیزه باحال توش پیدا کنم
ولی وقتی گشتم دیدم کلی مطلب بدست آوردم
اما در مورد عکساش که من نتونستم ببینم با خودم گفتم که یه درخواستی بزنم شاید شد آخه اکثر این فرومها هر 100 سال 1بار چک میشه ولی این داداش ما 3 سوته روالش کرد و عکسایه باحال توش چاق کرد که دمش گرم
امروز تو دانشگاه اسم این سایتت می ترکونه داداش حامد
به قوله ما مشهدی ها حامد خیلی می خوامت :)

hgh69 11-26-2010 05:53 PM

سلام داداش عکسا شوندارم لطفا برام میل کن
مرسی
اینم ایمیل منhghoosh@yahoo.com

big100 05-28-2011 09:27 AM

سلام اگه امکان داره عکساشو احتیاج دارم وهرمطلبی در مورد ماشین فرز کپی تراش لطفا برام میل کن ممنون [تنها اعضای سايت ميتوانند لينکها را مشاهده كنند برای عضويت در سايت اينجا كليک كنيد] ):w33:

sali_j48 07-31-2011 11:05 PM

سلام.من هم عکس ها را میخوام نمیدونم چه کار باید بکنم.لطفا راهنمایی کنید.با تشکر
اینم ایمیلمjsaleh48@yahoo.com

eminem3 10-11-2011 08:50 AM

با سلام
لطفا عکس های پست اول رو هم اگه میشه برامی من بفرستید
ممنون
[تنها اعضای سايت ميتوانند لينکها را مشاهده كنند برای عضويت در سايت اينجا كليک كنيد]

asgharmahmoodzadeh 11-17-2011 08:32 PM

سلام جواد توکه خیلی مردی برام این متن فرزکپی رو ایمیل کن دمت گرم اگه مقدورهستش عکساشو هم برام ایمیل کن تحقیق دارکم لنگم این آدرس ایمیلم هستش [تنها اعضای سايت ميتوانند لينکها را مشاهده كنند برای عضويت در سايت اينجا كليک كنيد]

mohamad13 03-08-2012 09:19 AM

عکس ها را لطفا [تنها اعضای سايت ميتوانند لينکها را مشاهده كنند برای عضويت در سايت اينجا كليک كنيد]


زمان محلی شما با تنظیم GMT +3 هم اکنون 01:56 PM میباشد.

Powered by vBulletin .
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.